30. mai, 2024 — OL-tippingen er over...

Foreningens vedtekter


§ 1. Navn og innhold
§ 1.1Det offisielle navnet er Frilærerordenen. Forkortelsen FLO godtas også.
§ 1.2FLO-medlemmene møtes tre ganger i året (første helg etter lønningsdato som er den 15. hver mnd); i mars, september og desember. Marsmøtet kan flyttes dersom det kolliderer med påske.
§ 1.3FLO skal tilby sine medlemmer varierte arrangementer. To medlemmer har til enhver tid ansvar for å planlegge neste arrangement. Dette ansvaret blir fordelt på alle medlemmene etter tur.

§ 2.Opptak og eksklusjoner
§ 2.1Opptak
§ 2.1.1Det er kun menn som kan opptas som medlemmer.
§ 2.1.2Kun medlemmer kan sette fram forslag på nye kandidater til FLO.
§ 2.1.3I tillegg må minst et av følgende krav oppfylles:
- Medlemmet må studere ved HSH, avdeling Stord.
- Medlemmet må en gang ha studert ved HSH, avdeling Stord.
§ 2.1.4Nye medlemmer tas opp ved at et FLO-medlem går god for kandidaten på en offisiell FLO-samling. På samme samling blir det avholdt avstemning om hvorvidt den nye kandidaten skal opptas. Opptak krever 2/3 flertall.
§ 2.1.5En kandidat kan ikke foreslås som FLO-medlem mer enn tre ganger.
§ 2.1.6Et medlem kan ikke foreslå samme kandidat mer enn 1 (én) gang.
§ 2.2Eksklusjoner
§ 2.2.1FLO har rett til å ekskludere medlemmer. Eksklusjon krever 2/3 flertall.
§ 2.2.2Eksklusjoner kan skje uten fohåndsvarsel til medlemmet det gjelder.
§ 2.2.3Kun fullverdige FLO-medlemmer kan sette fram forslag om eksklusjoner.
§ 2.2.4Eksklusjoner kan kun bli vedtatt på offisielle FLO-samlinger.
§ 2.2.5Å bli ekskludert fra FLO er en vanære!
§ 2.2.6Medlemmer som er ekskludert kan bli tatt opp i FLO på nytt, tidligst etter 12 måneder.

§ 3.Formål
§ 3.1Formålet med ordenen er tredelt:
- Et sosialt mål: Holde kontakten oss FLO-medlemmer i mellom.
- Et faglig mål: Utveksle pedagogiske erfaringer.
- Et underholdningsmål: Ha det gøy.
§ 3.2Disse tre målene er likestilte.

§ 4.Styret og valg
§ 4.1Styret
§ 4.1.1Styret består av tre personer: President, visepresident og sekretær.
§ 4.1.2Presidenten har ansvar for å peke ut de to medlemmene som har ansvar for neste arrangement. Presidenten har ansvar for å formidle innholdet av neste arrangement til sekretær slik at han kan sende ut innkallelser. Presidenten skal godta alle arrangement før innkallelse sendes ut.
§ 4.1.3Visepresidenten overtar alle oppgaver når presidenten ikke er i stand til å utføre dem. Visepresidenten er også en person presidenten kan rådføre seg med.
§ 4.1.4Sekretæren har ansvar for å sende ut innkallelser og ta i mot påmeldinger til de ulike arrangementene. Disse skal sendes ut senest tre uker før arrangementet dersom ikke spesielle forhold forhindrer dette.
§ 4.1.5Styret er det åndelige overherredømmet i ordenen og skal behandles deretter: Med respekt.
§ 4.2Valg
§ 4.2.1Kun fullverdige medlemmer av FLO kan avgi stemme ved valg til verv.
§ 4.2.2Kun medlemmer som er tilstede under valget kan avgi stemme.
§ 4.2.3Styret velges for ett år om gangen.
§ 4.2.4Alle styremedlemmer velges med simpelt flertall.

§ 5.Økonomi
§ 5.1Det er ingen årlig kontingent i FLO (bestemt på årsmøtet 2005).
§ 5.2Hvert arrangement skal i regelen ikke være dyrere enn kr. 500,- + reiseutgifter, mat, overnatting og drikke.

§ 6.Møter
§ 6.1Det skal avholdes et offisielt FLO-møte på hver samling.
§ 6.2Kun fullverdige FLO-medlemmer kan delta på møtene.
§ 6.3Presidenten skal godkjenne sakslisten til alle offisielle FLO-møter.
§ 6.4Referat fra forrige FLO-møte skal leses opp og godkjennes på etterfølgende møte.
§ 6.5Blir referatet fra forrige møte ikke godkjent, er ingen vedtak fra det gjeldende møtet gyldige.
§ 6.6 Det skal max. avholdes 1 - ETT - møte i Haugeund og 1 - ETT - møte i Bergen per år.

§ 7.Årsmøtet
§ 7.1Årsmøtet er FLOs høyeste organ.
§ 7.2Årsmøtet i FLO skal avholdes i desember.
§ 7.3Vedtektene kan kun endres på årsmøtet.
§ 7.4Årsmøtet i FLO skal gjennomføres med stil.
§ 7.5Årsmøtet skal velge president og sekretær. Avtroppende president overtar som visepresident dersom han ikke blir gjenvalgt.
§ 7.6Arrangørene av årsmøtet skal foreta valg av årets FLO og evt. andre premieutdelinger.
§ 7.7Styret, ved presidenten, skal legge fram en årsberetning for inneværende år.


Siste nytt

Slutt på fotball-tipping

Ingen VM-tipping i år!

Vinner kåret i OL-tippingen

Deltagernes OL-tips

Vi inviterer til OL-tipping!

Vinner kåret i FLOs EM-tipping!

Tilbake Hjem Til toppen Fram
Reproduksjon eller kopiering av hele eller deler av FLO-nytt™ i noen form
eller medium er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Frilærerordenen.